تیزر صنعتی شرکت کیش اسپارک

این تیزر مرویط به خدمات شرکت کیش اسپارک در جزیره لاوان و سکوی نفتی سلمان تولید شده است.

منتشر شده:
1396
دسته بندی:
تیزر صنعتی
به سفارش:
شرکت کیش اسپارک