منتشر شده:
1395
دسته بندی:
فیلم صنعتی
به سفارش:
روابط عمومی پتروشیمی جم

فیلم معرفی و گزارشی شرکت پتروشیمی جم

این فیلم گزارش عملکرد به سفارش واحد سمعی بصری شرکت پتروشیمی جم تهیه شده که مربوط به ارائه گزارش آماری و عملکرد این شرکت جهت ارائه به مجمع می باشد. شرکت میهن طرح مسئولیت ساخت این ویدیو، تصویربرداری هوایی و ساخت موشن گرافیک و تیزر آن را برعهده داشته است.