فیلم ارتقاء سیستم انبارداری شرکت پتروشیمی پردیس

پخش

فیلم “ارتقاء سیستم انبارداری شرکت پتروشیمی پردیس” درباره‌ی فرآیند بهبود و ارتقاء سیستم انبارداری در یک شرکت پتروشیمی است. این فیلم به توضیح مراحل و فعالیت‌های مختلف برای بهبود عملکرد سامانه انبارداری در شرکت مورد نظر می‌پردازد.

ابتدا، فعالان شرکت پژوهش و تحلیل دقیق راجع به نقاط ضعف و نواقص سامانه انبارداری صورت می‌دهند. سپس، با استفاده از روش‌های مناسب، طرح‌های بهبود برای رفع مشکلات و افزایش کارآئی سامانه تهیه می‌شود.

سپس، تغييرات لازم در سيستم انباردهي صورت گيرده و نيروي کار آموزش داده مي شود. همچنین، تجهيزات جديدي براي بهبود عملکرد سامانه نصب و راه‌اندازي مي‌شوند.

گروه میهن طرح مسئولیت ساخت این ویدیو را برعهده داشته است.