مستندسازی پروژه احداث رستوران شرکت جم صنعت کاران

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت جم صنعت کاران

تاریخ

تاریخ و مدت

28 بهمن 1400  |  3 ماه

Location

محل پروژه

عسلویه

این ویدیو به سفارش واحد روابط عمومی شرکت جم صنعت کاران که مربوط پروژه احداث رستوران جدید این شرکت در پتروشیمی جم می باشد. گروه میهن طرح مستندسازی این پروژه را برعهده داشته است.