فیلم معرفی و گزارشی شرکت پتروشیمی جم ویژه مجمع سالیانه

پخش

این فیلم گزارشی و عملکردی به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم می باشد که جهت نمایش در مجمع سالیانه این شرکت تولید شده است. شرکت میهن طرح مجری تولید این فیلم آن را برعهده داشته است.