فیلم معرفی شرکت جم صنعت کاران نسخه فارسی

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت جم صنعت کاران

تاریخ

تاریخ و مدت

13 شهریور 1402  |  45 روز

Location

محل پروژه

عسلویه

این فیلم به سفارش واحد روابط عمومی شرکت جم صنعت کاران که مربوط معرفی، خدمات و پروژه های انجام شده این شرکت می باشد. گروه میهن طرح ساخت این فیلم را برعهده داشته است.