فیلم مستند معرفی شرکت پتروشیمی پردیس

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس

تاریخ

تاریخ و مدت

28 بهمن 1394  |  30 روز

Location

محل پروژه

عسلویه

این فیلم به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس میباشد که جهت نمایش در مجمع سالیانه این شرکت ساخته شده است. شرکت میهن طرح مجری ساخت مستند و عکاسی آن را برعهده داشته است.