فیلم صنعتی گزارش عملکرد کارخانه سیمان کنگان

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی کارخانه سیمان کنگان

تاریخ

تاریخ و مدت

09 تیر 1395  |  15 روز

Location

محل پروژه

کنگان

این فیلم به سفارش واحد روابط عمومی شرکت بین المللی ساروج که مربوط به معرفی معرفی کارخانه سیمان کنگان و گزارش عملکرد می باشد. تولید این فیلم شامل تصوبرداری هوایی و زمینی، موشن گرافیک، تدوین، طراحی صدا ، موسیقی متن و نریشن بر عهده شرکت میهن طرح بوده است.