فیلم صنعتی پروژه احداث سوله کارگاه مرکزی پتروشیمی جم

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت جم صنعت کاران

تاریخ

تاریخ و مدت

10 آبان 1400  |  45 روز

Location

محل پروژه

عسلویه

این فیلم به سفارش واحد روابط عمومی شرکت جم صنعت کاران که مربوط مستند سازی پروژه احداث سوله جدید کارگاه مرکزی در پتروشیمی جم می باشد. گروه میهن طرح مسئولیت ساخت این فیلم را برعهده داشته است.