فیلم صنعتی مستندسازی پروژه مخزن آب Dm پتروشیمی جم

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت جم صنعت کاران

تاریخ

تاریخ و مدت

15 دی 1401  |  45 روز

Location

محل پروژه

عسلویه

این ویدیو به سفارش واحد روابط عمومی شرکت جم صنعت کاران که مربوط پروژه احداث مخزن آب DM پتروشیمی جم می باشد. گروه میهن طرح مستندسازی این پروژه را برعهده داشته است.