تیزر شرکت پلیمیر پادجم – راه اندازی

پخش

این فیلم به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی توسعه پلیمر پادجم مربوط به عملیات ورود تجهیزات فرآیندی ذخیره کاتالیست های و استک های واحد Rubber می باشد. تولید این فیلم شامل تصوبرداری هوایی و زمینی تدوین ، موسیقی متن بر عهده شرکت میهن طرح بوده است.