تیزر تبلیغاتی مجتمع تولیدی نان برکت – میهن طرح

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

شرکت کوگانا

تاریخ

تاریخ و مدت

28 بهمن 1397  |  7 روز

Location

محل پروژه

کنگان

این تیزر به سفارش واحد روابط عمومی شرکت کوگانا که مربوط خطوط مختلف تولید نان و شیرینی جات این شرکت تولیدی می باشد. شرکت میهن طرح مسئولیت ساخت این تیزر را برعهده داشته است.